Reisitingimused


1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus

1.1. Baltic Travel Reisid OÜ (edaspidi Reisikorraldaja) reisitingimused on kehtivad ainult reisidel, mille korraldaja on Baltic Travel Reisid OÜ. Muudel juhtudel on Baltic Travel Reisid OÜ reisi korraldavate ettevõtete müügiagent ning järgib nendepoolseid ettekirjutusi (sh. Reisitingimusi) täpselt samades piirides, nagu ettevõtted ise otse kliendiga suheldes seda teeksid.
1.2. Baltic Travel Reisid OÜ reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastaks reisikirjeldusele ja Reisijale kirjalikes materjalides antud lubadustele.
1.3. Baltic Travel Reisid OÜ ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha majutusasutus vms.) pankrotistub, tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Reisifirma püüab siiski olukorra lahendada Reisijale võimalike kahjudeta.
1.4.Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure'i tõttu (n. loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid, ummistused piiridel, transpordivahendi tehniline rike, rike hotellis jms.).
1.5. Lepingu sisu: Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Reisikorraldajana jätab Baltic Travel Reisid OÜ õiguse muuta reisiprogrammi ja reisi toimumise kuupäevi, kui muudatused on seotud Reisikorraldajast mitteolenevate põhjustega. Samuti jätab Baltic Travel Reisid OÜ õiguse muuta reisi hinda, kuna see on seotud kindlate osavõtjate arvuga grupis.
1.6. Reisikorraldaja ei vastuta, kui Eesti piirivalve keelustab Reisija väljasõidu Eesti Vabariigist või sihtriigi piirivalve keelustab Reisija sissesõidu või klient satub vastuollu sihtriigi seadustega ja seetõttu saadetakse maalt välja (non-grata - dokumentide võltsimine, tolli reeglite rikkumine jne.)
1.7. Reisikorraldaja ei vastuta, kui sihtriigi või transiitriigi viisabüroo lennujaamas või saatkond keelduvad Reisija viisa vormistamisest.
1.8. Reisjal ei ole õigust raha tagasi saada, kui ta jätab kasutamata mõne hinna sisse kuuluva teenuse.

2. Reisi tellimine ja maksmine
2.1. Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on valinud reisi ja maksnud ettemaksu 50 % või reisi summa kogu ulatuses.
2.2. Kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui üks kalendrikuu enne reisi algust, tuleb kogumaksumus tasuda kolme päeva jooksul või vastavalt erikokkuleppele Baltic Travel Reisid OÜ-ga.

3. Reisi muutmine
3.1 Kui Reisija ei saa mõjuvatel põhjustel osa võtta tellitud reisist, on tal õigus valida Reisikorraldaja reisiprogrammist mõni muu reis. Reisi alguseni peab olema jäänud vähemalt 20 päeva. Kallima reisi puhul peab Reisija tasuma lisakulud.

4. Reisi annulleerimine mõjuvatel põhjustel
4.1. Reisijal on õigus mõjuvatel põhjustel reis annulleerida ja sissemakstud raha tagasi saada (maha arvestatakse bürookulud 20 eur).
4.2. Mõjuvad põhjused:
4.2.1. Reisija või talle lähedase inimese haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine ning lähedase inimese kaotus. Lähedaseks inimeseks loetakse elukaaslast, vanemaid, vanavanemaid, elukaaslase vanemaid, lapsi, lapselapsi, õdesid-vendi, samuti inimest, kellega koos reisile kavatseti minna.
4.2.2. Muu tõsine õnnetus (tulekahju, suur varaline kahju, sattumine kuriteo ohvriks vms).
4.3. Reisija on kohustatud reisi annulleerimisest mõjuval põhjusel viivitamatult teatama reisikorraldajale. Hiljemalt kahe nädala jooksul tuleb esitada mõjuva põhjuse kohta tõend (arstilt, politseist vms).

5. Reisi annulleerimine ilma mõjuvate põhjusteta
5.1. Ilma mõjuva põhjuseta on Reisijal õigus reis tühistada järgmistel tingimustel:
5.1.1. Hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust, kaotades Baltic Travel Reisid OÜ bürookulud (20 EUR tellitud koha kohta)
5.1.2. Üks kalendrikuu kuni 21 päeva enne reisi, kaotades trahviks 30 EUR.
5.1.3. 20 kuni 5 päeva enne reisi algust, kaotades 50 % reisi hinnast.
5.1.4. Kui Reisija annulleerib reisi 1 kuni 5 päeva enne selle algust, on Baltic Travel Reisid OÜ-l õigus kinni pidada reisi kogu maksumus.
5.2. Kui reisi ei ole annulleeritud, aga Reisija jääb kohale tulemata, siis raha tagasi ei maksta.

6. Reisija kohustused ja vastutus
6.1. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.
6.2. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
6.3. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
6.4. Reisijal lasub omavastutus reisidokumendi kehtivuse eest.
6.5. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

7. Reisikorraldaja õigus muudatusteks
7.1. Objektiivsetel asjaoludel on Reisikorraldajal õigus teha reisiplaani mitteolulisi muudatusi (nt. muuta majutusasutust, sõiduvahendit või ajakava) nii, et see oluliselt ei muuda reisi iseloomu ja kvaliteeti.
7.2. Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
7.2.1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda
7.2.2. Transpordihindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
 

8. Hinnasoodustused lastele
8.1. Hinnasoodustus 10 kuni 50 % kehtib kõikidele reisivatele lastele vanuses 2-12-aastat (v.a.).
8.2. Laste hinnasoodustused ei kehti koolirühmade ja muude rühmareiside puhul. Sellisel juhul rakendatakse rühmahinda.

9. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
9.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
9.1.1. reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest reisijatele viivitamatult teatama.
9.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud raskemaks sihtkohas või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
9.1.3. kui Reisikorraldaja jätab reisi ära reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis samas hinnaklassis, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse reisijale hinnavahe.
9.1.4. kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

10. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping
10.1. Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

11. Kahju
11.1. Reisikorraldaja ei vastuta kulude eest, mille on põhjustanud Reisija enda tegevus või hoolimatus.
11.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure).
11.3. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija oma esemeid või raha kaotab või need varastatakse.
11.4.Puuduseks ei või pidada väheolulisi muutusi reisi kavas, mis ei halvenda reisi kvaliteeti. Väheoluliseks muutuseks on näiteks reisigraafikust mahajäämine ummikute tõttu piiride ületamisel, transpordivahendite tehniliste rikete jms. tõttu.
11.5.Reisikorraldaja veaks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga.
11.6. Reiskorraldaja on kohustatud tehtud vea võimalusel kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.
11.7. Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).

12. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
12.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks pärast reisilepingu sõlmimist.
12.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse Ametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud korras.
 

MEIE KOOSTÖÖPARTNERITE REISITINGIMUSED.

Palun tutvu ka meie koostööpartnerite reisitingimustega. Neid lepinguliselt vahendades lähtume ainult nendest reisitingimustest:


Aurinko            siit         http://www.aurinko.ee/et/reisitingimused/reisitingimused
Kidy Tour         siit  http://92.62.140.88/B2CAdm/b2cDocuments/pdf/Leping.pdf
Germalo          siit    http://www.germalo.ee/reisiinfo/reisitingimused/kultuuri-_ja_puhkusereisid/
Novatours       siit   http://www.novatours.ee/reisitingimused
Tez Tour         siit    http://tez-ee.era.lv/images/Reisitingimused%2001.11.11.pdf